Followers and daily Friends

Thursday, 28 October 2010

Sky watch over Geneleos family
HERAION-SAMOS

These archaic sculptures from the Heraion are called "Geneleos Group", from the name of the sculptor. They were made between ca. 560 and 540 BCE. The group was originally composed of five female (korai) and one male figure, of which two female and one male figures are in the Samos Archaeological Museum, and one female, called Ornithé, is in the Antikemuseen of Berlin.

Lets help the reunion of this acient family !


Το Σύνταγμα του Γενέλεω είναι γνωστό -τουλάχιστο στους Σαμιώτες- τόσο για την αξία του, όσο και για τις συζητήσεις που κατά καιρούς τροφοδότησε.Παρά τις διαφωνίες που κατά καιρούς υπήρξαν, τελικά οι αρχαιολόγοι μας έχουν καταλήξει ότι πρόκειται για ανάθημα πλούσιας οικογένειας που αποτελείται από διάταξη αγαλμάτων σε σειρά “ιδιαίτερης κομψότητας και χάρης”, με “ενδιαφέρουσες καινοτομίες” που “εντυπωσίαζαν τους καλλιτέχνες ως τα τέλη του 6ου αιώνα”.Αποτελείται από την ανακεκλιμένη μορφή του αναθέτη (και όχι της ιέρειας Ηνιόχης όπως πιστευόταν παλιότερα), την καθιστή σύζυγό του Φίλεια, τις κόρες τους (;) Φιλίππη και Ορνίθη (της οποίας το πρωτότυπο βρίσκεται στο Pergamon Museum του Βερολίνου ενώ στη Σάμο υπάρχει εκμαγείο) και δύο ακόμα αγάλματα εκ των οποίων το ένα αναπαριστούσε μάλλον κάποιο νέο (αδελφό των κοριτσιών;)(Σπ. Γιοκαρίνης Σαμ.Επιθ.Ζ40, Κ.Τσάκος Ιστ/κός-Αρχ/κός Οδηγός,Β. Λαμπρινουδάκης Πάπυρος-Λαρούς, Σπ. Γιοκαρίνης Σαμ. Μελέτες τ.6ος)Έγραφε ο Ιπποκράτης Βανδώρος:“Υπέροχη και υποβλητική η σύνθεση που αρχίζει από την Ηνιόχη και καταλήγει στη Φίλεια, προκαλεί το θαυμασμό στον κάθε επισκέπτη, αλλά και ένα θλιβερό συναίσθημα στην ψυχή του από την τόσο αισθητή απουσία των υπολοίπων μελών της απορφανισθείσας οικογένειας.”... “Η μία από τις αγνοούμενες αδελφές βρίσκεται σε μουσείο του Βερολίνου. Η άλλη ποιος ξέρει σε ποια Ελγίνεια βέβηλα χέρια έπεσε για να πάρει το δρόμο του ξενιτεμού και να θρηνεί κι αυτή κάπου σε κάποια γωνιά της γης, τη μοίρα της και τη μοίρα των δικών της” (Σαμ. Επιθ. Α28)Η αρχική μου ιδέα ήταν να οργανώσουμε μια προσπάθεια ... επαναπατρισμού της Ορνίθης.“Δεύτερες σκέψεις” ωστόσο, με οδήγησαν να προτείνω κάτι πιο ... δύσκολο (;)Πριν 30-40 χρόνια δεν ήμασταν σίγουροι ούτε καν για τη ... μοίρα της Ορνίθης...Στην εποχή του “παγκόσμιου ιστού”, μήπως θα μπορούσαμε να ... αναζητήσουμε τα δύο χαμένα “αδέλφια”; Ίσως να μην έχουν καταστραφεί...Ίσως να κοσμούν κάποια ιδιωτική συλλογή...Ίσως να μπορούμε να αποκτήσουμε -έστω- τα εκμαγεία τους και να λύσουμε το ... μυστήριο της ταυτότητάς τους...Ίσως είναι απίθανο να καταφέρουμε κάτι...Ίσως όμως και να αξίζει να προσπαθήσουμε....G. Constantakis

ayuda una … familia de la isla de SamosGlobalInformaciòn bàsicaTipo:Interès comùn - HistoriaDescripciòn:Un esfuerzo de ... unir de nuevo la familia de Ornite... Un esfuerzo de detectar el grupo de Genèleo...Ùltimas novedadesEl Grupo de Genèleo es conocido – por lo menos a la gente de Samos – tanto por su valor como por las discusiones que ha provocado en el paso del tiempo.A pesar de los desacuerdos que a veces han surgido, al final, nuestros arqueòlogos han llegado a la conclusiòn que se trata de una ofrenda religiosa de una familia rica que consiste de una serie de estatuas “de elegancia y de gracia excepcional”, con “interesantes inovaciones” que “impresionaron a los artistas hasta los finales del siglo VI”.Consiste de la figura tendida del donador ( y no de la sacerdotisa Enioche como se creìa en el pasado), de la figura sentada de su mujer Fileia, de las figuras de sus hijas (?) Filippe y Ornite (cuyo original està en el Museo Pergamon de Berlìn mientras que en Samos hay una copia) y de dos estatuas màs, uno de los cuales quizàs representara a un joven (hermano de las chicas?).(Sp. Giokarinis Adjetivos de Samos Z40, K. Tsakos Manual Històrico-Arqueològico, V. Lambrinoudakis Papyros-Larousse, Sp. Giokarinis Estudios de Samos v.6:to)Ipòcrates Vandoros ha escito:“Maravilloso e impresionante complejo que empieza de Enioche y acaba en Fileia, provoca la admiraciòn de todo visitante, pero tambièn provoca un sentimiento triste en su alma por la ausencia tan evidente del resto de los miembros de la familia” ... “ Una de las hermanas perdidas està en un museo de Berlìn. La segunda, quièn sabe en què manos inmorales cayò para prender el camino de emigraciòn y llorar ella tambièn por su destino y el destino de su familia en algùn rincòn del mundo”. (Adjectivos de Samos A28) Mi idea inicial era organizar un esfuerzo ... de llevar Ornite en su patria.Pero “otras ideas” me han animado a proponer algo màs ... dificil(?).Hace 30-40 años no estabamos seguros ni del ... destino de Ornite... En la època del internet, quizàs podrìamos ... buscar a los dos “hermanos” perdidos? Quizàs no se hayan roto...Quizàs decoren alguna colecciòn privada...Quizàs podamos tener – por lo menos – sus copias y resolver el ... misterio de su identidad...Quizàs fuera totalmente imposible conseguir algo...Pero quizàs valga la pena intentar...Μεταφρ. Eirini Arnaouti

Die sogenannte “Geneleos-Gruppe” ist sehr bekannt – zumindest unter der samischen Bevölkerung- nicht nur für seinen Wert, sondern auch für die Diskussionen, die oft darüber geführt werden.Trotz der Meinungsverschiedenheiten, die für lange Zeit die Forschung beschäftigte, einigten sich die Archäologen darauf, dass es sich hierbei um ein Weihgeschenk einer reichen Familie handelt, eine Statuengruppe “ ganz besonderer Eleganz und Charmes“ mit “interessanten Innovationen“, die „die Künstler bis Ende des 6. Jahrhunderts beeindruckte“.Die Komposition zeigt den auf einer Klinen liegenden Stifter (und nicht die Priesterin Inioche, wie früher geglaubt wurde), die thronende Ehefrau des Stifters Phileia, ihre Töchter (?)Philippe und Ornithe (der Prototype befindet sich im Pergamonmuseum in Berlin, während es auf Samos nur ein Gipsabguss gibt) und zwei weitere Statuen, von denen der eine vielleicht einen Knaben darstellte (der Bruder der Madchen?)(S.Giokarinis, Sam.Epith(Samische Besichtigung).Z40, K.Tsakos, Historischer-Archaeologischer Reisefuhrer, V.Labrinoudakis, Papyros-Larous, S.Giokarinis, Samische Studien, Band 6)Ippokrates Vandoros hat geschrieben :“Die ausgezeichnete und anregende Zusammensetzung, die mit Inioche anfängt und mit Phileia endet, ruft die Bewunderung der Besucher hervor, gleichzeitig trauert man auch angesichts der Abwesenheit der übrigen Familiemitgliedern.”… “Eins der vermissten Geschwister ist im Museum von Berlin ausgestellt. Wer weiß, in welchen “Elginischen” schändenden Händen sich die andere befindet, deren Schicksal es war, im Verborgenen ihr Dasein zu fristen und ihr Unglück zu beweinen” (Sam.Epith.A28)Am Anfang habe ich an eine Überführung Ornithe in ihre Heimat gedacht. Aber nach reiferer Überlegung, schlage ich etwas… Schwierigeres (?) vor. Vor 30-40 Jahren hatten wir noch nicht mal eine Ahnung von dem… Schicksal Ornithes …Könnten wir vielleicht im Zeitalter der Internets… nach den beiden vermissten “Geschwistern” suchen? Vielleicht wurden sie nicht zerstört …Vielleicht schmucken sie eine private Sammlung…Vielleicht könnten wir zumindest ihre Gipsabgüsse erwerben und… das Geheimnis ihrer Identität lüften…Vielleicht ist es unwahrscheinlich, dass uns etwas gelingt…Aber vielleicht lohnt sich der Versuch…μεταφρ. Alexandra Zampiti

Aider...une famille samienne Informations généralesType: Interêts généraux – HistoireDescription: Une tentative de réunir à nouveau la famille d’Ornithe.Une tentative de retrouver la statuaire perdue du groupe de Généléo.Le groupe de Généléo est connu- surtout des Samiens- tant par sa valeur que par les discussions qu’il a suscité dans le passé.Malgré les divergences du passé, finalement nos archéologues ont découvert qu’il s’agit d’une offrande religieuse d’une riche famille samienne et qui consiste en une série de statues “d’élégance et de grâce exceptionnelles”, dotées “d’innovations intéressantes” qui “impressionnèrent les artistes jusqu’à la fin du 6ème siècle”.Ce groupe statuaire représente le donateur debout (et non pas de la déesse Enioche comme il avait dit auparavant, sa femme Phileia assise et ses filles (?) Philippe et Ornithe (dont l’original se trouve au musée Pergamon à Berlin, alors qu à Samos, ne se trouve qu’une copie); ainsi que deux autres statues, parmi lesquelles l’une représenterait un jeune (frère des soeurs?).(Sp. Giokarinis Adj, de Samos 240, K. Tsakos manuel d’histoire-archéologie, V.Lambrinoudakis Papyros-Larousse, Sp.Giokarinis Etudes de Samos v.6.-to).Ippocrate Vandrosos a écrit:Synthèse exquise et impressionante débutant d’Enioche à Phileia et qui provoque l’admiration de chaque visiteur, mais qui déclenche également la tristesse en leur âme par l’absence si évidente du reste des membres de la famille...“Une des soeurs perdues se trouve au musée de Berlin. La seconde, qui sait dans quelles mains immorales elle est tombée pour prendre le chemin de l’émigration et pleurer sur son sort et le sort de sa famille, dans quelque coin de la terre.” (Adjectif de Samos A28).Mon idée originelle était d’organiser une tentative...du retour d’Ornithe. Mes secondes pensées m’orientèrent vers quelque chose...de plus difficile(?).Il y a 30-40 ans nous n’étions sûrs du destin d’Ornithe.A l’heure de la recherche via Internet...ne pourrions nous pas demander...les deux “frères” perdus?Peut-être ne sont-ils pas détruits?...Peut-être appartiennent-ils à une collection privée?...Peut-être pourrions nous – pour le moins- en avoir une copie et résoudre le mystère de leur identité?Peut-être est-il impossible que nous réussissions?Peut-être faut-il que nous essayons?Μεταφρ. ORAMA TRAVEL-Virginie Masson

The Geneleos Group” is well popular, at least among Samian people, for its historical value, as well as for the controversial comments it attracted, from time to time. For those who have never heard about it, “The Geneleos Group” is a long rectangular statue base, dated to 560-540 B.C., that supported a six-member family figures. The group of statues consisted of the figure of a reclining man, most probably representing the father of the family, one seated woman who portrayed Hniohe, a male figure, most probably representing a son of the family and three young figures of Filippe, ……, and Ornithe, representing the daughters of the family. A worth mentioning point is that the original statue of Ornithe, is exhibited at the Pergamon Museum of Berlin, and a cast lies at the Museum of Samos. Archaeologists refer to “The Geneleos Group” as an art work sculptured with elegance and charm, one that provides an interesting and innovative touch that had captured the interest of many artists throughout the years. There have been disagreements within the field of Archaeology about its origins and theme of the piece of art, however, Archaeologists believe that “The Geneleos Group”, was a dedication of a wealthy family to Hera. (Σπ. Γιοκαρίνης Σαμ.Επιθ.Ζ40, Κ.Τσάκος Ιστ/κός-Αρχ/κός Οδηγός,Β. Λαμπρινουδάκης Πάπυρος-Λαρούς, Σπ. Γιοκαρίνης Σαμ. Μελέτες τ.6ος)Ippocrates Vandoros wrote:“ Wonderful and emotive, the synthesis that starts from Hniohe and ends with Pheilia brings out the enthusiasm of every visitor, as well as a sad feeling in his or her soul for the obvious absence of the rest members of the “separated ” family. One of the missing daughters is exhibited at a Museum in Berlin, and as far as the other daughter is concern there is no sign of what kind of sacrilegious hands keep her somewhere on this planet away from its birth place and moreover, cause her grieve for her destiny and the destiny of her family” (Σαμ. Επιθ. Α28).My original idea of creating this group was to find a way of repatriating Ornithe’s statue. Second thoughts however have made me suggest something more difficult. Half a century ago we weren’t so sure about the destiny of Ornithe. It would be a smart idea if we all could use the internet positively and constructively in order to find the two “missing” parts.My inner hope is that these particular statues have not been destroyed or owned by a private gallery and that we could at least find the cast, in order to solve the “mystery” of their identity. In my opinion is worth trying, anyway!Μεταφρ. Polina Ioannou

hjälp till en...familj från Samos önGlobalBasisk informationTyp:Gemensamt intresse - HistoriaBeskrivning:Ett försök att...sammanföra Ornites familj igen...Ett försök att spåra de förlorade statyerna i Geneleosgruppen...NyheterGeneleosgruppen är känd – inte minst bland personer från Samos – för sitt värde och också för diskussionerna det har orsakat hittills.Även om det har funnits olika motsättningar, har våra arkeologer slutligen sammanfallit att det gäller en rik familjs gåva som består av en rad av statyer av ”enastående elegans och grace”, med ”intressanta innovationer” , som ” imponerade konstnärerna till slutet av det 6:e seklet”. Den består av en halvliggande figur föreställande donatorn (och inte av den kvinnliga prästen Enioches figur, som arkeologer trodde förr), av en sittande figur föreställande hans hustru Fileia, av två figurer föreställande deras döttrar (?) Filippe och Ornite (Ornites original finns i Pergamon Museet i Berlin medan en kopia finns på Samos) och av två statyer till, en av vilka kanske förestälde en ung man (brodern?). (Sp. Giokarinis Samos Adjektiver Z40, K. Tsakos Historisk – Arkeologisk Handbok, V. Lambrinoudakis Papyros-Larousse, Sp. Giokarinis Studier om Samos v.6:te)Ippokrates Vandoros skrev:”Sammansättningen är skön och imponerande. Den börjar från Enioche, slutar med Fileia och framkallar beundran hos varje besökare men samtidigt skapar en känsla av sorg på grund av den så märkbara frånvaron av de andra familjenmedlemmarna”... ”En av de saknade döttrarna finns i ett av Berlins museer. Och vem vet i vilka ofromma händer den andra har fallit för att ta utvandringens väg och sörja över sitt och sin familjs öde i en främmande världsdel”. (Samos Adjektiver A28) Min första idé var att vi skulle organisera ett försök ...för att hämta hem Ornite till hennes hemland.Men ”andra idéer” har drivit mig att föreslå någonting ...svårare(?).För 30-40 år sedan var vi inte alls säkra på ... Ornites öde...I internets tid, kunde vi kanske ... söka de två förlorade ”bröderna”? Kanske är de inte förstörda.Kanske pryder de en privat samling...Kanske kan vi ha inte minst deras kopior och lösa ... deras identitets mysterium...Kanske är det omöjligt att uppnå någonting...Men kanske är det värt ett försök...μτφρ. Eirini Arnaouti

Source:
http://www.facebook.com/group.php?gid=63816950238&v=info&ref=ts

Tuesday, 26 October 2010

Monday, 25 October 2010

Koumaria or Strawberry Tree

MellowYellowBadgeArbutus unedo, the Strawberry Tree, is an evergreen shrub or small tree in the family Ericaceae, native to the Mediterranean region and western Europe north to western France and Ireland. Due to its presence in South West Ireland, it is also known as Irish strawberry tree, and Killarney strawberry tree.


Very beloved plant in Samos, some areas and even a Village are named from this wonderfull pland called in Greek : KOUMARIA

IMG_0040 (5)Arbutus unedo, the Strawberry Tree, grows to 5-10 m tall, rarely up to 15 m, with a trunk diameter of up to 80 cm. Zone: 7-10
The leaves are dark green and glossy, 5-10 cm long and 2-3 cm broad, with a serrated margin.
The hermaphrodite flowers are white (rarely pale pink), bell-shaped, 4-6 mm diameter, produced panicles of 10-30 together in autumn. They are pollinated by bees.
The fruit is a red berry, 1-2 cm diameter, with a rough surface, maturing 12 months at the same time as the next flowering. The fruit is edible, though many people find it bland and mealy; the name 'unedo' is explained by Pliny the Elder as being derived from unum edo "I eat one",[1] which may seem an apt response to the flavour. They mainly serve as food for birds but in some countries they are used to make jam and liqueurs (such as the Portuguese medronho, a kind of strong brandy).

IMG_0038 (5)

Infos are from Wikipedia

Monday, 4 October 2010

Vourliotes - SamosIt is located on an altitude of approximately 300 meters above sea-level which is on the 16th km of the road that connects Samos Town with Karlovasi, is the detour that after 5 km leads to the village of Vourliotes. It is one of the first villages of the island and it has been built at the end of 16th or beginning of the 17th century.There’s abundance of water and the village has many narrow streets and traditional houses The area is with lush vegetation, covered with pine trees and vineyards.. In general it’s a very nice village with a great view to the north.

Vourliotes - Samos